Les joueurs de flûte

Kronenmattsaal Binningen

Pauline Tardy: Piccolo, Bianca Hottinger: F-Flöte, Ildiko Bende: C-Flöte, Daniel Pfister: B-Flöte, Walter Feldmann: Altflöte,     Reina Abe: Bassflöte, Matthias Ebner: Kontrabassflöte in F, Flavio Puntin: Kontrabassflöte in C

Zurück